Siparişleriniz 48 Saat İçinde Kargoda

Ürün sepetinize eklendi

Sepete git

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1.        TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), http://www.yedekakce.com alan adlı internet sitesi ve mobil cihaz uygulamalarının (“Platform”) sahibi olan ve serhat mahllesi 1302 sokak 18/3 Yenimahalle Ankara yedekakce ile Platform’a işbu Sözleşme’deki koşul ve şartları kabul ederek üye olan kullanıcı (“Üye”, “Üyeler”) arasında, Üye'nin yedekakce'nin sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi için akdedilmiştir.
Yedekakce ve Üye işbu Sözleşme'de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2.        TANIMLAR

Alıcı/Alıcılar : Platform üzerinde üçüncü kişi satıcılar tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.
Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi : Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, YEDEKAKCE tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere YEDEKAKCE’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden https://www.yedekakce.com/kurumsal/kisisel-verileri-koruma-politikasi  linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası : Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, gerekli bilgileri eklediği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler : İşbu Sözleşme uyarınca Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla YEDEKAKCE tarafından sunulan ve nitelikleri YEDEKAKCE tarafından belirlenen uygulamaları ifade eder.
Satıcı/Satıcılar : yedekakce ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform’da oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.
3.        TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.        Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, işbu Sözleşme'yi onaylayarak, Platform’da kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması ve üyelik başvurusunun yedekakce tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, yedekakce tarafından belirlenecek ve/veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları haiz olması gerekmektedir. Onay işleminin tamamlanması ve durumun Üye'ye bildirilmesi ile Üye’nin üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve Platform’da Üyeler için tanımlanan haklara kavuşmaktadır. İşbu Sözleşme’de ve Platform’da Üyeler için tanımlanan yükümlülükler ise Üye’nin işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla birlikte Üye için bağlayıcı ve geçerli olacaktır. Platform’da kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup; aksine bir durumun tespiti halinde, yedekakce, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Üye, bilgilerini Platform vasıtasıyla her zaman güncelleyebilecektir.
3.2.        Üyelik hesabı, bu hesabı oluşturan Üye’ye özeldir; Üye, üyelik hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer Üyeler’in üyelik hesaplarını kullanmayacaktır.
3.3.        yedekakce, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla satıcılar ile alıcıları Platform üzerinden buluşturarak satıcıların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık etmektedir. YEDEKAKCE, Platform’da yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair nitelikteki içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve YEDEKAKCE’nin söz konusu içerikleri kontrol etme veya Platform’da hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şu kadar ki, işbu madde YEDEKAKCE’nin Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetler için uygulama alanı bulmayacaktır.
 
3.4.        Üye, YEDEKAKCE’nin bizzat satıcı konumunda olduğu mesafeli satış sözleşmeleri hariç olmak üzere, Satıcılar ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde, Satıcılar’ın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu, YEDEKAKCE’nin mesafeli satış sözleşmelerine hiçbir surette taraf olmadığını, yürürlükteki tüketici mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında kendisine karşı tek sorumlunun yalnızca Satıcılar'ın olduğunu ve YEDEKAKCE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcılar, işbu maddede belirtilen hususlara ek olarak, Platform’da sergiledikleri ve sattıkları tüm ürün ve/veya hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, zamanında ve ayıpsız şekilde teslim edilmesinden, faturalandırılmasından, garanti belgesi de dahil olmak üzere gerekli tüm belgelerin tesliminden, satış sonrası servislerin ve sair hizmetlerin sunulmasından ve sair tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve de bu hususlardaki tüm talep ve şikayetlerden bizzat sorumludur. Üye, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin olarak, işbu maddede sayılanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu ve talep ve şikayetlerini YEDEKAKCE’ye yöneltemeyeceğini, bu kapsamdaki tek muhatabının ilgili ürün ve/veya hizmeti satışa sunan Satıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye, Platform, Hizmetler ve/veya Platform dahilinde yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ve prosedürleri bizzat yerine getirmek zorunda olduğunu, bu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak YEDEKAKCE’nin herhangi bir bilgisinin ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.5.        Satıcı, YEDEKAKCE ile arasındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, YEDEKAKCE’yi Üye’den ürün ve/veya hizmet bedelini tahsil etme konusunda yetkilendirmiştir. Bu sebeple, Üye YEDEKAKCE’ye yapacağı ödemeyle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Üye’nin Satıcı’ya ayrıca ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Üye’nin Satıcı’ya mükerrer ödeme yapması halinde YEDEKAKCE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
3.6.        Üye, Platform’da gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemde, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, YEDEKAKCE’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve bu iş ve işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7.        YEDEKAKCE, yürürlükteki mevzuat uyarınca, yetkili makamların talebi halinde Üye'nin bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
3.8.        Gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse de Platform’u kullanırken Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.
3.9.        Üye tarafından Platform’a kayıt sırasında üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen kullanıcı adı ve şifre bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilere ilişkin tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üyelik hesabının şifresinin güvenli bir şekilde belirlenmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi, üyelik hesabının ve üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen bilgilerin güvenliğinin sağlanması, gizliliğinin korunması ve bu kapsamda gerekli her türlü önlemin alınması tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, YEDEKAKCE’nin, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğabilecek zararlar da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şifre kullanımına ve/veya üyelik hesabı ve şifresinin güvenliğine ilişkin bir problemin varlığı halinde, YEDEKAKCE, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.
3.10.        Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, bu iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.11.        Üye, Platform’u ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, YEDEKAKCE’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, YEDEKAKCE’nin aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
        
Aşağıda işbu madde uyarınca “aykırı kullanım” olarak nitelendirilebilecek durumlar örnekleme yoluyla sayılmıştır:
 • Platform’daki işlemler gerçekleştirilirken YEDEKAKCE’ye, Platform’a ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir suretle zarar verilmesi;
 • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme ve/veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
 • yanlış ve/veya bir başkasının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış ve/veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve/veya bu hesapların işbu Sözleşme’ye, YEDEKAKCE’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve/veya ahlak kurallarına aykırı şekilde kullanılması ve/veya başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması;
 • virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girilmesi;
 • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve/veya bu veya benzeri nitelikteki herhangi bir işlemle Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması;
 • Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı ve sair tehlikelere karşı gerekli koruyucu yazılımların ve lisanslı ürünlerin kullanılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaması;
 • Platform’un, Üyeler’in Platform deneyimlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte kullanılması ve/veya diğer Üyeler’in kişilik ve mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunulması.
3.12.        Üye, gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse Platform’u kullanırken yüklediği ve sağladığı kişisel bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum, puan, yazışma ve sair tüm içeriklerin (“Üye İçerikleri”)
 • işbu Sözleşme’ye, YEDEKAKCE’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olacağını,
 • hukuka, ahlaka ve üçüncü kişilerin haklarına (fikri ve sınai mülkiyet hakları, özel hayatın gizliliği hakkı ve kişilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aykırı olmayacağını,
 • Platform dışında yayınlanması da dahil olmak üzere Üye İçerikleri’ni Platform dışı amaçlarla ve/veya YEDEKAKCE sistemlerini manipüle edecek şekilde kullanılmayacağını,
 • yalnızca işbu Sözleşme, YEDEKAKCE’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kuralları ve ilgili mevzuat hükümleri ile izin verilen durumlar için oluşturulacağını, örneğin yalnızca ilgili mevzuat uyarınca yorum ve puanlama yapma hakkına haiz olduğu ürün ve/veya hizmetlere yorum yapacağını,
 • konusu suç teşkil eden, uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da ihlalini teşvik eden, reklam ve/veya pazarlama içerikli, pornografik, çıplaklık içeren ya da toplumca genel kabul görmüş kurallara, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer nitelikte olmayacağını

ve YEDEKAKCE’nin bu tür içerikler için sıfır tolerans politikası yürüttüğünü bilir ve kabul eder. Üye, YEDEKAKCE’nin Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğünün bulunmadığını, Üye İçerikleri’nden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve Üye İçerikleri dolayısıyla YEDEKAKCE’de, Plarform’da ve/veya üçüncü kişilerde meydana gelecek her türlü zararı ilk talep üzerine, derhal, nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. YEDEKAKCE’nin Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğü olduğu anlamına gelmemekle birlikte, YEDEKAKCE, resen veya aldığı bir şikâyet/bildirim üzerine Üye İçerikleri’ni kontrol etme ve Üye İçerikleri’ne ilişkin ihlalleri araştırma hakkını saklı tutar; YEDEKAKCE, tamamen kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırı olduğuna kanaat getirdiği Üye İçerikleri’ni yayınlamayabilir, değiştirebilir, silebilir, Üye İçerikleri’ne erişimi/Üye İçerikleri’ni görüntülemeyi engelleyebilir. YEDEKAKCE, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.
3.13.        Üye, Üye İçerikleri’ni Platform’a yükleyerek, Üye İçerikleri’ne ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve sair hakların münhasıran sahibi olduğunu, Üye İçerikleri’ne ilişkin başta 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan mali hakları [yani; tespit hakkı, işleme hakkı (FSEK m. 21), çoğaltma hakkı (FSEK m. 22), yayma hakkı (FSEK m. 23), temsil hakkı (FSEK m. 24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (FSEK m. 25)] ve manevi hakları [yani; umuma arz hakkı (FSEK m. 14), adın belirtilmesi hakkı (FSEK m. 15), değişiklik yapılmasını önleme hakkı (FSEK m. 16), tahrif edilmesini/ bozulmasını önleme hakkı (FSEK m. 17)] olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile sair haklarına ilişkin olarak, YEDEKAKCE’ye, 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinin olanak tanıdığı en geniş ölçüler içinde, herhangi bir kullanım sınırı olmaksızın, süre, sayı ve konu itibariyle sınırsız, dünya genelinde (uluslararası) uygulanabilir -yer itibarıyla sınırsız-, alt lisans verilebilir, geri alınmaz, bedelsiz, kayıtsız ve şartsız nitelikte tam ruhsat verdiğini kabul eder.
3.14.        YEDEKAKCE, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır. Ancak, YEDEKAKCE, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların, virüslerden, buglardan, truva atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Üye, bunların oluşmasının ve herhangi bir şekilde cihazlarına, cihaz donanım ve yazılımlarına ve/veya diğer ekipman ve teknolojilerine bulaşmasının önlenmesi için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. YEDEKAKCE, bu kapsamda olabilecek arızalar, hasarlar, veri yanlışlıkları ve kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3.15.        YEDEKAKCE, Platform’un ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurların doğruluğunu, güvenliğini, güncelliğini, mevcudiyetini, sürekliliğini, eksiksizliğini, amaca uygunluğunu ve işlevselliğini sağlamak adına mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır ve bunları “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekliyle” sağlamaktadır; bunlara ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir.
3.16.        Platform’da yer alan linkler, Üye’yi başka web sitelerine/uygulamalara götürebilir. YEDEKAKCE, bu web sitelerinin/uygulamaların içeriği, doğruluğu, güvenilirliği, güvenliği ve/veya işlevselliği ile ilgili olarak herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup; bu web siteleri/uygulamalar bakımından erişimden, kullanımdan, indirmelerden, paylaşımlardan ve/veya değişikliklerden doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3.17.        YEDEKAKCE, tamamen kendi takdirine olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, üyelik başvurularını reddedebilir, üyelikleri sona erdirebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini yahut devam ettirilmesini ya da Platform’un kullanılmasını veya Hizmetler’den faydalanılmasını ek şart ve koşullara bağlayabilir. YEDEKAKCE tarafından Üye’nin üyelik işlemi sonrası getirilecek ve herhangi bir suretle duyurulacak/bildirilecek değişiklikler, ek şart ve koşullar, hükümler, yönergeler ve politikalar, bunların yayınlanmasının ardından Üye için bağlayıcı olacak ve Üye bunları Platform’u kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır; ancak ilgili mevzuat hükümlerinin bunların Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi halinde, bunlar Üye tarafından onaylanmadığı sürece, YEDEKAKCE, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.
3.18.        YEDEKAKCE, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Platform’u ve/veya Hizmetler’i, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya Platform üzerinde ilave hizmetler açabilir. YEDEKAKCE’nin bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak Üye’ye ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
4.        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI     
4.1.        YEDEKAKCE, Üye'nin Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. YEDEKAKCE, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.yedekakce.com/kurumsal/kisisel-verileri-koruma-politikasi linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
 
4.2.        Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve info@yedekakce.com elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
4.3.        Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla YEDEKAKCE ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
 
4.4.        Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin YEDEKAKCE tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. YEDEKAKCE söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
5.        FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
Platform ve Platform’a ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“YEDEKAKCE İçerikleri”) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) YEDEKAKCE’ye aittir. Diğer Üyeler’in Platform aracılığıyla paylaştığı kişisel bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum ve yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik (“Diğer Üye İçerikleri”), YEDEKAKCE’nin bunlara ilişkin sahip olduğu tam ruhsat saklı kalmak kaydıyla, bunları Platform aracılığıyla paylaşan Üye’ye aittir. Üyelik hesabının oluşturulması, Üye’ye Platform’a erişim, Platform’u kullanma ve/veya Hizmetler’den faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Üye’ye, Platform’a, YEDEKAKCE İçerikleri’ne ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, Üye’nin, Platform’u, YEDEKAKCE İçerikleri’ni ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ni kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır. Üye, işbu madde kapsamında yer alan yasağı ihlal etmesi halinde YEDEKAKCE’de, Platform’da ve/veya üçüncü kişilerde meydana gelecek her türlü zararı ilk talep üzerine, derhal, nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. YEDEKAKCE, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.
 
6.        SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT
6.1.        YEDEKAKCE, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve Platform’da yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ve eklemeler, aksi YEDEKAKCE tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek ve Üye Platform’u kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. İlgili mevzuat hükümlerinin değişikliklerin Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin Üye tarafından onaylanmaması halinde YEDEKAKCE, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir.  
6.2.        YEDEKAKCE tarafından imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. YEDEKAKCE’nin, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, Üye’den, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya Üye’nin herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır. 
7.        MÜCBİR SEBEPLER
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya YEDEKAKCE’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") YEDEKAKCE'nin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, YEDEKAKCE ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
8.        MUHTELİF HÜKÜMLER
8.1.        Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda YEDEKAKCE’nin resmi defter ve ticari kayıtları, YEDEKAKCE’nin veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere YEDEKAKCE nezdinde bulunan her türlü kayıt ve belgenin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
8.2.        İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 
8.3.        YEDEKAKCE, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
8.4.        İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya işbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 
8.5.        Üye, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini önceden YEDEKAKCE’nin yazılı iznini almaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. YEDEKAKCE’nin ön yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. Bununla birlikte YEDEKAKCE, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini, alacaklarını ve/veya yükümlülüklerini, önceden Üye’nin yazılı iznini almaksızın, hâkim şirketlerine, bağlı şirketlerine, iştiraklerine, iş ortaklarına ve/veya üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.
         
8.6.        YEDEKAKCE’nin işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu her türlü hak ve yetkisi, birlikte kullanılabilecek niteliktedir; diğer bir ifadeyle YEDEKAKCE’nin işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkisini kullanması, diğer herhangi bir hak ve/veya yetkisini kullanmasına hiçbir suretle engel değildir.
8.7.        Taraflar, işbu Sözleşme’nin farklı dillerdeki versiyonları ile bu versiyon arasında herhangi bir çelişki olması halinde aralarındaki ilişkiye işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  
8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu Sözleşme, onaylandığı an itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

Whatsapp destek hattı